Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Napíšte nám
 • header-overlay

  GDPR

  Lasta Corp
  Lasta

  GDPRSZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ 

  A Tájékoztató leírja, hogy a LASTA Corp s. r. o. üzemeltető, székhellyel Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, IČO: 50 960 288, bejegyezve a Žilina kerületi bíróság cégnyilvántartásába, Sro szakasz, vl. sz.: 68058/L (a továbbiakban csak “üzemeltető”) hogyan dolgozza fel a személyes adatokat. Ha e Tájékoztató bármely része nem világos vagy érthetetlen, szívesen magyarázunk bármely fogalmat vagy részt. A személyes adatokat az GDPR, a 18/2018 Z. z. személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény, valamint az ezt követő rendelkezések és egyéb általánosan kötelező jogi előírások követelményeinek megfelelően dolgozzuk fel.

  ALAPFOGALMAK

  Személyes adat – bármely információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, például név, születési név, születési dátum, személyi szám, telefonszám, e-mail cím, IP-cím stb.

  GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, amely hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet).

  Érintett személy – a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

  Személyes adatok feldolgozása – tevékenység vagy feldolgozási műveletek, amelyeket az üzemeltető vagy közvetítő végez a személyes adatokkal.

  Üzemeltető – természetes vagy jogi személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit.

  Személyes adatok feldolgozásának célja – előre egyértelműen meghatározott vagy előírt szándék a személyes adatok feldolgozására, amely egy adott tevékenységhez kapcsolódik.

  Jogos érdek – az üzemeltető vagy harmadik fél érdeke, amelyből adódik a személyes adatok feldolgozásának szükségessége, amennyiben ez nem érvényesül a érintett személy érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai fölött.

  Címzett – természetes vagy jogi személy, közhatóság, ügynökség vagy más entitás, amelynek személyes adatokat szolgáltatnak.

   

  A SZEMÉLYES ADATOK ÜZEMELTETŐJE A KÖVETKEZŐ:

  A SZEMÉLYES ADATOK ÜZEMELTETŐJE a következő:

  Üzemeltető:

  LASTA Corp s. r. o.

  Jogi forma:

  korlátolt felelősségű társaság

  Székhely:

  Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, Szlovákiai Köztársaság

  E-mail:

  lasta@lasta.sk

  Telefonszám:

  +421 910 999 479

  A FELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS JOGI ALAPJAI

  cél

  jogalap

  Könyvelés

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

  Személyzeti és bérszámfejtési ügyek

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

  GDPR napirend

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése

  Szállítói/Vevői szerződések

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

  Weboldal (sütik)

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – üzemeltető jogos érdeke                                                             

  Kamerarendszer

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

  Kapcsolatfelvételi űrlap

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

  Cég Facebook profilja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

  Cég Instagram profilja

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

  Youtube.com

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett személy hozzájárulása

  Referencia közzététele

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás

  Email hírlevél

  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – hozzájárulás

  AZ ÜZEMELTETŐ VAGY HARMADIK FÉL JOGOS ÉRDEKEI

  jogos érdek

  jellemzők

  Kamerarendszer

  az üzemeltető jogos érdeke a biztonság és az üzemeltető vagyonának védelme

  Szállítói/Vevői szerződések

  az üzemeltető, valamint harmadik felek – szállítók/vevők jogos érdeke a szerződések teljesítésében

  Cég Facebook profilja

  az üzemeltető jogos érdeke a nyújtott szolgáltatások bemutatásában saját céges profilján

  Cég Instagram profilja

  az üzemeltető jogos érdeke a nyújtott szolgáltatások bemutatásában saját céges profilján

  Weboldal

  az üzemeltető jogos érdeke a nyújtott szolgáltatások bemutatásában saját webhelyén

  Kapcsolatfelvételi űrlap

  az üzemeltető jogos érdeke feldolgozni azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintett személyek önként rendelkezésére bocsátanak a kölcsönös kommunikáció megteremtése érdekében.

  CÍMZETTEK

  A címzett bármely személy, akinek az adatkezelő személyes adatokhoz hozzáférést biztosít, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Az adatkezelő által feldolgozott adatokat az egyes adatfeldolgozási céloktól függően a következő címzetteknek teszik hozzáférhetővé:

  – személyek, akik közvetlenül az adatkezelő megbízásából dolgoznak személyes adatokkal (alkalmazottak, munkaviszonyon kívüli szerződés alapján dolgozó személyek stb.)
  – közvetítők (webhosting szolgáltató, külső könyvelő cég);
  – vezető tisztségviselő(k);
  – a társaság szerveinek tagjai (társak);
  – állami szervek (adóhivatal, Szociális Biztosító, Munkaügyi, Szociális és Családi Központ, Adatvédelmi Hivatal, bíróságok, büntetőeljárásban eljáró hatóságok, szabálysértési hatóságok stb.);
  – egészségbiztosító társaságok, végrehajtók, kiegészítő nyugdíjpénztárak, nyugdíjkezelő társaságok, munkavállalói képviselők;
  – címzett lehet más jogosult személy is.

   

  TOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK

  Az adatkezelő alapvetően nem továbbít személyes adatokat az EU (EGT) területén kívüli országokba, kivéve a Facebook, YouTube és Instagram közösségi hálózati profilokon keresztül történő adattovábbítást, amennyiben az érintett látogatja/használja ezeket a profilokat. Ebben az esetben személyes adatok továbbítása történik az Amerikai Egyesült Államokba, és a személyes adatok védelmének garanciáit a standard szerződéses záradékok biztosítják. További információkat itt találhat: Facebook; Instagram, Youtube.

   

  AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

  Személyes adatainkat azonosítást lehetővé tévő formában legfeljebb annyi ideig őrizzük, ameddig az szükséges az adatfeldolgozás céljának eléréséhez. Az adatmegőrzési időszakokat/ törlési határidőket vagy azok meghatározásának kritériumait a feldolgozási tevékenységekről szóló nyilvántartásokban dokumentáltuk, amelyeket kérésre rendelkezésére bocsátunk.

  AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

  Az érintett személyeknek a következő jogai vannak:

  • Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

   Az információ tartalmazza többek között az adatkezelő azonosságát és elérhetőségeit, a feldolgozás céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, az adatok címzettjét vagy címzettjeinek kategóriáit, információkat a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról, a személyes adatok tárolásának időtartamát, az adatkezelő jogait, jogaidat, a lehetőséget, hogy panaszt terjesszen elő a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalánál, az adatfeldolgozás forrását, információkat arról, hogy automatikus döntéshozatal vagy profilalkotás történik-e.

  • Jog a személyes adatokhoz való hozzáférésre

   Jogod van megtudni, hogy személyes adataidat feldolgozzák-e, és ha igen, jogod van hozzáférni a feldolgozás céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeiről vagy címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, a jogaidról, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának panasz benyújtására való jogról, információkat az adatok forrásáról, információkat arról, hogy automatikus döntéshozatal és profilalkotás történik-e, információkat és garanciákat a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása esetén. Jogodban áll kérni a feldolgozott személyes adatok másolatát.

  • Javítási jog

   Az érintett személynek jogában áll kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az érintett személynek jogában áll kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, beleértve egy további nyilatkozat benyújtását is.

  • A törlés joga (az elfeledéshez való jog)

   Egyes törvényben meghatározott esetekben kötelesek vagyunk törölni az érintett személy személyes adatait. Minden ilyen kérelem azonban egyedi értékelés alá esik, hogy teljesülnek-e a feltételek, mivel adatkezelőként törvényi kötelezettségünk lehet, vagy jogos érdekünk alapján dolgozhatunk fel személyes adatokat. Ha jogos érdekünk (vagy egy harmadik fél jogos érdeke) felülírja az érintett személy érdekeit, jogosultak vagyunk továbbra is feldolgozni a személyes adatokat a megadott célra.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Az érintett személy kérheti az adatkezelőtől, hogy korlátozza a személyes adatok feldolgozását, ha az alábbi helyzetek egyike fordul elő:

   • az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, elegendő időt biztosítva az adatkezelő számára, hogy ellenőrizhesse a személyes adatok pontosságát;
   • a személyes adatok feldolgozása jogellenes, de az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett a használatuk korlátozását kéri;
   • az adatkezelő már nem igényli a személyes adatokat a feldolgozás céljából, de az érintett személy azokat jogi igények meghatározása, érvényesítése vagy védelme céljából kéri;
   • az érintett személy tiltakozik a személyes adatok egy bizonyos helyzetben történő feldolgozása ellen a GDPR szerint (közérdekben végzett feladat, az adatkezelő jogos érdeke vagy profilalkotás), amíg nem bizonyosodik be, hogy az adatkezelő jogos érdekei felülírják az érintett személy jogos érdekeit.
  • Az adatok hordozhatóságának joga

   Ha az érintett személy kéri, hogy személyes adatait továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, a személyes adatokat a megfelelő formátumban adjuk át, ha ezt nem akadályozza semmilyen jogi vagy más jelentős akadály, az adott személy részére.

  • Ellenvetési jog és automatizált egyéni döntéshozatal

   Az érintett személynek bármikor joga van ellenvetni a személyes adatainak feldolgozását, amely a közérdek vagy a jogos érdek alapján történik. Az érintett személynek bármikor joga van tiltakozni személyes adatainak az adatkezelő általi közvetlen marketing céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen marketinggel kapcsolatos..

  • Hozzájáruláson alapuló feldolgozás (a hozzájárulás visszavonásának joga)

   Ha a feldolgozás az érintett személy hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint, az érintett személynek bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, annak visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

  • Javaslat, indítvány, panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz

   Az érintett személyek bármikor fordulhatnak javaslattal, indítvánnyal vagy panasszal a személyes adatok feldolgozása ügyében a felügyeleti hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala, székhelye: Hraničná 12, 820 07 Pozsony 27, Szlovákia, tel.: +421/2/3231 3220, weboldal: www.uoou.sk

  • Válaszadási idő

   A választ és az esetleges intézkedésekkel kapcsolatos információkat a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül biztosítjuk. Jogosultak vagyunk szükség esetén, a kérelmek bonyolultságára és számára tekintettel, a határidőt két hónappal meghosszabbítani. A határidő meghosszabbításáról, beleértve annak indoklását, tájékoztatjuk az érintett személyt.

  • Kapcsolattartási pont

   Az egyes jogokat az érintett személyek a működtetőnél érvényesíthetik, e-mailen keresztül a következő címen: lasta@lasta.sk vagy írásban a következő postacímen: LASTA Corp s. r. o., Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, Szlovák Köztársaság.

    

   Minden bejelentést és állásfoglalást a jogok érvényesítésével kapcsolatban ingyenesen biztosítunk. Ha azonban a kérelem nyilvánvalóan alaptalan vagy aránytalan, különösen ismétlődő jellege miatt, jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeket figyelembe vevő méltányos díjat számolni fel, vagy megtagadni a kérelem alapján történő eljárást. Ha ismételten kérik a feldolgozott személyes adatokról készített másolatok biztosítását, fenntartjuk a jogot, hogy adminisztratív költségekért méltányos díjat számítsunk fel.

  SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSA

  A személyes adatok megadása önkéntes, tehát adatokat nekünk, mint üzemeltetőnek, nem kötelező jogi követelményként megadni, mivel mi magánjogi személyek vagyunk. Abban az esetben, ha szerződést kíván kötni velünk, a személyes adatok megadása szükséges lehet a szerződés megkötése érdekében. Ilyen esetben a megadás szerződéses követelmény. Az érintett személy nem köteles személyes adatait rendelkezésünkre bocsátani, az adatokat önkéntesen adja meg. A személyes adatok megadásának megtagadása nem jár negatív következményekkel az érintett személy számára.

  AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

  Az üzemeltető nem alkalmaz ún. automatizált egyedi döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást sem.

  FELDOLGOZÁS MÁS CÉLRA

  A feldolgozás során tiszteletben tartjuk a feldolgozás céljának korlátozásának elvét, azaz az adatokat csak meghatározott, kifejezetten megjelölt és törvényes célból dolgozzuk fel, kivéve, ha kompatibilis céllal történik a feldolgozás. A más célra történő feldolgozás is alapozható az érintett személy hozzájárulására, az Európai Unió vagy a Szlovák Köztársaság jogára. Annak megállapítására, hogy a másik cél kompatibilis-e az eredeti célból származó személyes adatok gyűjtésének céljával, a feldolgozás megkezdése előtt kompatibilitási tesztet végzünk, amely során figyelembe vesszük:

  1. bármilyen összefüggést a személyes adatok gyűjtésének céljai és a további feldolgozás tervezett céljai között;
  2. a személyes adatok megszerzésének körülményeit, különösen az érintettek és az adatkezelő közötti kapcsolatot;
  3. a személyes adatok természetét, különösen, ha a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriájú személyes adatokat vagy a GDPR 10. cikke szerinti bűncselekményekért vagy szabálysértésekért való felelősségre vonatkozó személyes adatokat feldolgoznak;
  4. a tervezett további feldolgozás lehetséges következményeit az érintettekre nézve;
  5. a megfelelő garanciák létezését, amelyek magukban foglalhatják a titkosítást vagy a pszeudonimizálást.

  ÁTTEKINTÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ KIVÁLASZTOTT JOGSZABÁLYOKRÓL

  • Az Európai Unió Alapjogi Chartája (8. cikk)
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 2016. április 27. az adatvédelemről és a személyes adatok szabad mozgásáról, amellyel hatályon kívül helyezik az 95/46/EK irányelvet (általános adatvédelmi rendelet)
  • Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve, 2002. július 12. a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési szektorban (adatvédelmi és elektronikus hírközlési irányelv) (konszolidált szöveg)
  • A 351/2011 számú törvény az elektronikus kommunikációról a későbbi rendeletek módosításával
  • A Szlovák Köztársaság Alkotmánya (460/1992 számú törvénykönyvben közzétéve)
  • A 18/2018 számú törvény a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról a későbbi rendeletek módosításával
  • A Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatalának 158/2018 számú rendelete az adatvédelmi hatásértékelés eljárásáról.

  COOKIES HASZNÁLATA

  A www.lasta.sk weboldal cookie-kat használ, amelyek információkat gyűjtenek és tárolnak a böngészés során. A cookie-kat különböző célból használják, például a felhasználó weboldal böngészése során végrehajtott választás rögzítésére, vagy a felhasználó tevékenységének rögzítésére a weboldal böngészése során. Használhatók bármilyen információ megjegyzésére is, amelyet a felhasználó korábban beírt a weboldal űrlapjába. Használatukat a legtöbb internetes böngészőben meg lehet tiltani. Az GDPR (30. recitál) szerint a cookie-k online azonosítók, amelyek egyedi azonosítókkal és más, a szerverektől származó információkkal kombinálva használhatók fizikai személyek profiljának létrehozására és azonosítására, ezért az GDPR szerint személyes adatnak minősülnek. Az üzemeltető csak a felhasználó beleegyezésével használhat cookie-kat. A felhasználó bármikor visszavonhatja a cookie-kra vonatkozó beleegyezését. Minden felhasználó kifejezheti beleegyezését/ellenvetését a cookie-k használatára a weboldal látogatása során a beleegyezés kezelésére szolgáló eszközön keresztül (banner, CMP, sáv). Amennyiben a felhasználó nem ad beleegyezését a cookie-k használatához, azokat nem aktiválják a weboldalon.

  A következő sütiket használjuk:

  Cookie név

  Szolgáltató

  Típus

  Lejárati idő

  Cél

  wc_cart_hash_#

  lasta.sk

  HTML-Szükséges sütik

  tartós

  nem kategorizált.

  wc_fragments_#

  lasta.sk

  HTML-Szükséges sütik

  törlődik a munkamenet befejezése után

  nem kategorizált.

  pll_language

  lasta.sk

  http

  alapértelmezett

  1 év

  Ez a cookie arra szolgál, hogy meghatározza a látogató preferált nyelvét, és ennek megfelelően állítja be a nyelvet

  a weboldalon, ha lehetséges.

  SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI

  Jogosultak vagyunk a személyes adatok feldolgozásának szabályainak szövegét megváltoztatni, főként a jogszabályi változások, vagy a feldolgozás céljának és eszközeinek változásaihoz való alkalmazkodás szükségessége esetén. Ha olyan változások történnek a személyes adatok feldolgozásának szabályaiban, amelyek befolyásolhatják az érintettek jogait, megfelelő módon és elegendő előrehaladással figyelmeztetni fogjuk őket erre.

  Ezt a dokumentumot rendszeresen frissítjük.

  Utolsó frissítés: 16.05 2023