Location

Bratislavská 84/10 013 41​ Dolný Hričov
Napíšte nám
 • header-overlay

  GDPR

  Lasta Corp
  Lasta

  GDPRINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

  Informacja opisuje, w jaki sposób operator LASTA Corp s. r. o., z siedzibą w Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, NIP: 50 960 288, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Žilinie, sekcja: Spółki z o.o., nr: 68058/L (dalej “operator”) przetwarza dane osobowe. Jeśli cokolwiek w tej Informacji jest dla Ciebie niejasne lub niezrozumiałe, chętnie wyjaśnimy dowolne pojęcie lub część. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, Ustawą nr 18/2018 o ochronie danych osobowych i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w aktualnym brzmieniu oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  PODSTAWOWE POJĘCIA

  Dane osobowe  – jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, na przykład imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail, adres IP itp.

  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

  Przetwarzanie danych osobowych   czynność lub operacje przetwarzania, które operator lub pośrednik wykonuje na danych osobowych.

  Operator – osoba fizyczna lub prawna, która określa cel i środki przetwarzania danych osobowych.

  Cel przetwarzania danych osobowych – wcześniej jednoznacznie określony lub ustalony zamiar przetwarzania danych osobowych, który jest związany z określoną działalnością.

  Prawny interes – interes operatora lub osoby trzeciej, który wynika z potrzeby przetwarzania danych osobowych, jeżeli nie dominuje nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

  Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, któremu udostępnia się dane osobowe.

   

  OPERATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Operatorem danych osobowych jest:

  Operator:

  LASTA Corp s. r. o.

  Forma prawna:

  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Siedziba:

  Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, Republika Słowacka

  E-mail:

  lasta@lasta.sk

  Numer telefonu:

  +421 910 999 479

  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

  cel

  podstawa prawna

  Księgowość

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązku prawnego

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy

  Kadry i płace

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązku prawnego

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy

  Agenda RODO

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązku prawnego

  Umowy z dostawcami/klientami

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy

  Strona internetowa (ciasteczka)

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes operatora                                                             

  System kamerowy

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  Formularz kontaktowy

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  Profil firmy na portalu społecznościowym Facebook

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  Profil firmy na portalu społecznościowym Instagram

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes

  Youtube.com

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

  Publikacja referencji

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

  Newsletter e-mailowy

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

  UZASADNIONE INTERESY OPERATORA LUB STRONY TRZECIEJ

  uzasadniony interes

  charakterystyka

  System kamerowy

  uzasadniony interes operatora w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony majątku operatora

  Umowy z dostawcami/klientami

  uzasadniony interes operatora, jak również stron trzecich – dostawców/klientów w realizacji umów

  Profil firmy na portalu społecznościowym Facebook

  uzasadniony interes operatora w prezentowaniu oferowanych usług na swoim profilu firmowym

  Profil firmy na portalu społecznościowym Instagram

  uzasadniony interes operatora w prezentowaniu oferowanych usług na swoim profilu firmowym

  Strona internetowa

  uzasadniony interes operatora w prezentowaniu oferowanych usług na swojej stronie internetowej

  Formularz kontaktowy

  uzasadniony interes operatora w przetwarzaniu danych osobowych, które dobrowolnie udostępniają mu osoby, których dane dotyczą, w celu nawiązania wzajemnej komunikacji

  ODBIORCY

  Odbiorcą jest każda osoba, której operator udostępnia dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Dane, które operator przetwarza, w zależności od poszczególnych celów przetwarzania, udostępniają następującym odbiorcom:

  – osoby, które przetwarzają dane osobowe na podstawie bezpośredniego zlecenia operatora (pracownicy, osoby pracujące na podstawie umów poza stosunkiem pracy, itp.)
  – pośrednicy (dostawca usług hostingowych, zewnętrzna firma księgowa);
  – zarząd/zarządcy;
  – członkowie organów spółki (udziałowcy);
  – organu państwowe (urząd skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Urząd Ochrony Danych Osobowych, sądy, organy działające w postępowaniu karnym, organy wykroczeń, itp.);
  – kasy chorych, komornik, dodatkowe fundusze emerytalne, firmy zarządzające funduszami emerytalnymi, przedstawiciele pracowników;
  – odbiorcą może być również inny uprawniony podmiot.

   

  PRZEKAZANIE DO TRZECIEGO KRAJU LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

  Operator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych do kraju poza terytorium UE (EHS), z wyjątkiem przekazywania danych, które następuje, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza/korzysta z profilów firmy operatora na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Youtube i Instagram. W tym przypadku następuje przekazanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, a gwarancje ochrony danych osobowych są zapewnione przez standardowe klauzule umowne. Więcej informacji można uzyskać tutaj: Facebook; Instagram, Youtube.

  OKRES PRZECHOWYWANIA

  Dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację przechowujemy maksymalnie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane. Okresy przechowywania/terminy usunięcia lub kryteria ich określenia są udokumentowane w rejestrach czynności przetwarzania, które udostępnimy na podstawie Państwa wniosku.

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

  • a. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

   Informacje zawierają przede wszystkim tożsamość i dane kontaktowe operatora, cele przetwarzania, kategorie dotyczących danych osobowych, odbiorcę lub kategorie odbiorców danych osobowych, informacje o przekazywaniu danych osobowych do krajów trzecich, okres przechowywania danych osobowych, uprawnienia operatora, wykaz Państwa praw, możliwość zwrócenia się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, źródło przetwarzanych danych osobowych, informacje, czy i w jaki sposób dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

  • b. Prawo dostępu do danych osobowych

   Masz prawo do potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, masz prawo dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach dotyczących danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, okresie przechowywania danych osobowych, informacji o Twoich prawach, prawie do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, informacji o źródle danych osobowych, informacji o tym, czy dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania, informacji i gwarancjach w przypadku przekazania danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Masz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.

  • c. Prawo do poprawki

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celu przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzupełnić niekompletne dane osobowe, również poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

  • d. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

   W niektórych przypadkach określonych przez prawo, jesteśmy zobowiązani usunąć dane osobowe osoby, której dane dotyczą. Każde takie żądanie podlega jednak indywidualnej ocenie, czy spełnione są warunki, ponieważ jako operator możemy być związani obowiązkiem prawnym lub możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli nasz uzasadniony interes (lub uzasadniony interes strony trzeciej) przeważa nad interesami osoby, której dane dotyczą, jesteśmy uprawnieni przetwarzać dane osobowe dalej dla określonego celu.

  • e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Osoba, której dane dotyczą, może poprosić operatora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli zajdzie jedna z następujących sytuacji:
   – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje dokładność danych osobowych, na czas umożliwiający operatorowi weryfikację dokładności danych osobowych;
   – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia tych danych i zamiast tego prosi o ograniczenie ich użycia;
   – operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, wymaga ich do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;
   – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach zgodnie z RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym, uzasadniony interes operatora lub profilowanie), dopóki nie zostanie potwierdzone, że uzasadnione interesy operatora przeważają nad uzasadnionymi interesami osoby, której dane dotyczą.

  • f. Prawo do przenoszenia danych

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, poprosi o przeniesienie jej danych osobowych do innego operatora, przekazujemy dane osobowe w odpowiednim formacie, o ile nie staną na naszej drodze żadne przeszkody prawne lub inne istotne przeszkody, do wskazanej osoby.

  • g. Prawo do sprzeciwu i zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji

   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wnosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących jej, które jest przeprowadzane na podstawie prawnego interesu publicznego lub uzasadnionego interesu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie wnosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych przez operatora w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, do tego stopnia, jak jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  • h. Przetwarzanie na podstawie zgody (prawo do cofnięcia zgody)

   Jeżeli przetwarzanie jest oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 1 lit. a) RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę. Takie wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej cofnięciem.

  • i. Prawo do wniesienia propozycji, sugestii, skargi do organu nadzorczego

   Osoby, których dane dotyczą, mogą w każdym czasie skierować propozycję, sugestię lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą przy ulicy Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, Republika Słowacka, tel. nr: +421/2/3231 3220, strona internetowa: www.uoou.sk.

   Termin odpowiedzi

   Oświadczenie i ewentualne informacje o podjętych działaniach dostarczymy jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca. W razie potrzeby i ze względu na złożoność i liczbę wniosków, mamy prawo przedłużyć ten termin o dwa miesiące. O przedłużeniu terminu, w tym o podaniu powodu, poinformujemy osobę, której dane dotyczą.

   Punkty kontaktowe

   Osoby, których dane dotyczą, mogą wykonywać swoje prawa u operatora, czyli poprzez e-mail na adres: lasta@lasta.sk lub na piśmie na adres korespondencyjny: LASTA Corp s. r. o., Bratislavská 84/10, Dolný Hričov 013 41, Republika Słowacka.

   Wszystkie powiadomienia i oświadczenia dotyczące wykonywanych praw dostarczamy bezpłatnie. Jeżeli jednak wniosek byłby oczywiście nieuzasadniony lub nieproporcjonalny, zwłaszcza ze względu na powtarzanie się, mamy prawo naliczyć opłatę uwzględniającą koszty administracyjne lub odmówić działania na podstawie wniosku. W przypadku powtarzających się wniosków o dostarczenie kopii przetwarzanych danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za koszty administracyjne

  DOSTARCZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dostarczanie danych osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że dostarczanie danych nam jako operatorowi, jako podmiotowi prawa prywatnego, nie jest wymogiem prawnym. Jeżeli jednak masz zamiar zawrzeć z nami umowę, dostarczenie danych osobowych może być niezbędne do zawarcia umowy. W takim przypadku dostarczenie danych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do dostarczenia swoich danych osobowych, robi to dobrowolnie. Odmowa dostarczenia danych osobowych nie ma negatywnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą.

  DECYZJE AUTOMATYCZNE I PROFILUJĄCE

  Operator nie stosuje tzw. automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  PRZETWARZANIE W INNYM CELU

  Podczas przetwarzania przestrzegamy zasady ograniczenia celu przetwarzania, tj. przetwarzamy dane tylko na konkretnie określony, wyraźnie wskazany i prawny cel, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie ma miejsce w celu zgodnym. Przetwarzanie w innym celu może być również oparte na zgodzie osoby, której dane dotyczą, na prawie Unii Europejskiej lub Republiki Słowackiej. Aby ustalić, czy inny cel jest zgodny z celem, dla którego dane osobowe zostały pierwotnie zebrane, przed rozpoczęciem przetwarzania przeprowadzamy tzw. test zgodności, uwzględniając:

   

  1. każde powiązanie między celami, dla których dane osobowe zostały zebrane, a celami zamierzonymi dla dalszego przetwarzania;
  2. okoliczności, w jakich dane osobowe zostały zebrane, zwłaszcza w odniesieniu do relacji między osobami, których dane dotyczą, a operatorem;
  3. charakter danych osobowych, zwłaszcza czy przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO lub dane osobowe dotyczące skazania za przestępstwa i wykroczenia zgodnie z art. 10 RODO;
  4. możliwe konsekwencje zamierzonego dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą;
  5. istnienie odpowiednich gwarancji, które mogą obejmować szyfrowanie lub pseudonimizację.

   

  PRZEGLĄD WYBRANYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (artykuł 8)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej (dyrektywa dotycząca prywatności i komunikacji elektronicznej) (tekst skonsolidowany)
  • Ustawa nr 351/2011 o komunikacji elektronicznej w brzmieniu późniejszych przepisów
  • Konstytucja Republiki Słowackiej (opublikowana pod nr 460/1992 Zb.)
  • Ustawa nr 18/2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu późniejszych przepisów
  • Rozporządzenie nr 158/2018 Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej dotyczące procedury oceny wpływu na ochronę danych osobowych.

  UŻYWANIE COOKIES

  Strona internetowa www.lasta.sk używa plików cookies, które zbierają i przechowują informacje podczas jej przeglądania. Pliki cookies są używane do różnych celów, np. do rejestrowania wyboru, który użytkownik dokonał podczas przeglądania strony internetowej, lub do rejestrowania aktywności użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Mogą być również używane do zapamiętania dowolnych informacji, które użytkownik wcześniej wprowadził do formularzy na stronie internetowej. Możliwe jest ich wyłączenie w większości przeglądarek internetowych. Według GDPR (rec. 30), pliki cookies są definiowane jako identyfikatory online, które w połączeniu z unikalnymi identyfikatorami i innymi informacjami otrzymanymi z serwerów, mogą być używane do tworzenia profili osób fizycznych i do ich identyfikacji, a więc są traktowane jako dane osobowe zgodnie z GDPR. Operator może używać plików cookies tylko za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na pliki cookies w dowolnym momencie. Każdy użytkownik może wyrazić swoją zgodę/niezgodę na używanie plików cookies podczas odwiedzania strony internetowej za pomocą narzędzia do zarządzania zgodą (banner, CMP, pasek). Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na używanie plików cookies, te nie zostaną aktywowane na stronie internetowej.

  Używamy następujących plików cookies:

  nazwa cookie

  dostawca

  typ

  ważność

  cel

  wc_cart_hash_#

  lasta.sk

  HTML – niezbędne pliki cookie

  stałe

  niesklasyfikowane..

   

  wc_fragments_#

  lasta.sk

  HTML – niezbędne pliki cookie

  usuwa się po zakończeniu sesji

  niesklasyfikowane.

  pll_language

  lasta.sk

  http

  domyślne

  1 rok

  To cookie służy do określenia preferowanego języka użytkownika i w zależności od tego ustawia język na stronie internetowej, o ile jest to możliwe.

  ZMIANY W ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Mamy prawo do zmiany treści tych zasad przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza w przypadku konieczności uwzględnienia zmian legislacyjnych lub zmian w celu i metodach przetwarzania. W przypadku wprowadzenia zmian do zasad przetwarzania danych osobowych, które mogłyby wpłynąć na prawa osób, które dane dotyczą, poinformujemy ich o tym w odpowiedni sposób i z odpowiednim wyprzedzeniem..

   

  Dokument ten jest regularnie aktualizowany.

  Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023